2010. január 25., hétfő

Amiről a tulajdoni lap mesél


Aki ingatlant szeretne eladni, vagy venni, annak igen fontos az, hogy a forgalomba helyezett ingatlan leglényegesebb adatait megismerje, tulajdoni lapján könnyen eligazodjon. A következő írásunkkal ehhez kívánunk segítséget adni úgy, hogy röviden vázoljuk a magyarországi ingatlan-nyilvántartás felépítését.
Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító adatait.
Az ingatlan-nyilvántartás részei:
• Tulajdoni lap
• Okirattár
• Ingatlan-nyilvántartási térkép (és egyéb önálló ingatlanok alaprajza)
Tulajdoni lap és részei:
Számítógépen kezelt tulajdoni lapon tartja nyilván a földhivatal egy adott ingatlan adatait, az ahhoz kapcsolódó jogokat, és jogilag jelentős tényeket. Az ingatlanok azonosítása helyrajzi számmal történik településenként, azon belül fekvésenként. Minden ingatlan adatait külön tulajdoni lapon tartják nyilván. A tulajdoni lapokat sorszámmal látják el.
A tulajdoni lap három részből áll, melyet római számokkal jelölünk (I-II-III. rész).
A fenti tulajdoni lap másolat minta a tulajdoni lap másolat tartalmát ismerteti összefoglalóan. Az új típusú tulajdoni lap másolaton biztonsági elemeket is elhelyeztek (hologram), amely az okmány eredetiségét bizonyítja.
A tulajdoni lap I. része az ingatlan számszerűsíthető adatait tartalmazza:
• a település neve, az ingatlan címe
• helyrajzi szám, fekvés megjelölése (belterület, külterület)
• az ingatlan területe (m2-ben)
• művelési ága (szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó), vagy a művelésből kivett terület megnevezése (pl.: út, árok, beépítetlen terület, az épület fő rendeltetésének megnevezése: lakóház, gazdasági épület, stb.)
• mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földek minőségi osztálya, területe és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelem (aranykorona érték)
• az ingatlan jogi jellege (pl.: védett terület, bányatelek, műemlék, társasház, stb.)
• telki szolgalmi és földhasználati jog
A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi információt tartalmazza a következők szerint:
• tulajdonjog (a tulajdonos adatai, tulajdoni hányad, a tulajdonoshoz fűződő kiskorúság, gondnokoltság ténye)
• állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve
• vagyonkezelői jog
A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz fűződő egyéb jogokat és azok jogosultjait:
• földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga
• földmérési jelek és villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog
• vízvezetési és bányaszolgalmi jog, vezetékjog
• elő-, visszavásárlási, vételi jog
• tartási és életjáradéki jog
• jelzálogjog, végrehajtási jog
továbbá a bejegyzett jogokhoz és azok jogosultjához kapcsolódó alábbi tényeket, mint például:
• a III. részen bejegyzett jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezésének a ténye
• jogosulttal szemben indított felszámolás vagy végelszámolási eljárás
• bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás
• építési, telekalakítási tilalom, építési korlátozás
• kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása
• bejegyzés iránti kérelem elutasításának ténye
• elidegenítési és terhelési tilalom
• ranghely fenntartás
• ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye
• tartós környezetkárosodás
• épület létesítésének vagy lebontásának ténye.
Az okirattár
Az okirattár a bejegyzés alapjául szolgáló - az ügyfél vagy képviselője által benyújtott - iratokat, azok hitelesített másolatát, illetve az ügyben keletkezett valamennyi iratot tartalmazza.
Az ingatlan-nyilvántartási térkép
Az ingatlan-nyilvántartási térkép az állami földmérési alaptérkép másolati példánya. Feladata, hogy a nyilvántartással összhangban ábrázolja az ingatlanok földrajzi elhelyezkedését. A térkép belterület esetében 1:1000 vagy 1:2000, külterület esetében 1:4000 méretarányban készül. Egyéb önálló ingatlan esetén (pl. társasházi lakás) az alaprajz legalább 1:100 méretarányú. Ha az alaptérkép számítógépes adatállományként áll rendelkezésre (digitális alaptérkép), ezt a térképet kell nyilvántartási térképnek tekinteni.
Az ingatlanokkal kapcsolatos térképi változások (pl. megosztás) vezetése az ingatlan-nyilvántartási térképen történik. Az ingatlan-nyilvántartási térkép - mely településenként, térképszelvény felosztásban készül - tartalma az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a következő:
• település neve, térképszelvény száma,
• település, fekvés, földrészlet határvonala
• helyrajzi szám
• épület, építmény
• alrészlet, művelési ág, minőségi osztály, mintatér
• utca, házszám
A térképet és tulajdoni lapot egyaránt érintő változásokat csak egymással összhangban lehet átvezetni.
Irodánk, a Burcsa Ingatlaniroda teljeskürű ügyintézéssel segít Önnek az ingatlan nyilvántartás kuszának tűnő rendszerében is eligazodni!