2010. január 20., szerda

Külföldi állampolgárok hogyan vásárolhatnak Magyarországon telket, termőföldet?


Hazánkban a termőföld védelme érdekében a külföldi állampolgárok csak bizonyos feltételek teljesülése esetén vásárolhatnak ingatlant.

Fő szabályként termőföldet csak magyar állampolgár vásárolhat. Egy személy tulajdonában maximum 300 hektár területű vagy legfeljebb 6 ezer aranykorona értékű termőföld lehet. Külföldiek csak szigorú feltételek mellett, vállalkozások pedig egyáltalán nem vehetnek termőföldet.

Lássuk ezeket a feltételeket a mai napon (2010. január. 20.) érvényes jogszabályok szerint:

Az EU állampolgárok termőföldszerzésének korlátai

A földszerzés lehetőségét illetően eltérő szabályok vonatkoznak az EU tagállami állampolgárok közül hazánkban élő és gazdálkodó, valamint az ilyen tevékenységet nem végző személyekre.

Az EU-tagállami állampolgárok közül a nem gazdálkodók és nem hazánkban élők önálló ingatlanként (földrészletként) legfeljebb 6000 négyzetméter területtel kialakított tanya tulajdonjogát szerezhetik meg. Ebben a termőföldnek nem minősülő más ingatlanokra vonatkozó, a külföldiek ingatlanszerzése engedélyezésének a 7/1996. (I. 18.) Korm. rendeletben foglalt szabályai az iránymutatóak.

Az Európai Unió hazánk csatlakozásától számított 7 éves átmeneti időszakot biztosított Magyarország számára, hogy a külföldi természetes és jogi személyek termőföldtulajdon szerzésére vonatkozó törvényi tilalmakat fenntartsa. A jelenlegi korlátozásokat 2011-ben meg kell szüntetni.

Hazánkban élő és gazdálkodó EU-állampolgárok tulajdonszerzése

A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok alapján - vagyis mennyiségi korlátozásokkal - vásárolhat termőföldet az a tagállami állampolgár, aki

1. önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni Magyarországon, és

2. legalább három éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik és

3. folytat mezőgazdasági tevékenységet.

A tagállami állampolgárnak a tulajdonszerzési feltételeket egyrészt hatósági igazolásokkal kell bizonyítania, másrészt - a jövőre nézve vállalt kötelezettségeket - teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal kell vállalnia.

A tulajdonszerzési képesség bizonyításához a következő, 60 napnál nem lehetnek régebbi hatósági igazolásokat kell beszereznie:

1. a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy legalább három éve folyamatosan és jogszerűen lakik Magyarországon;

2. a letelepedési engedéllyel nem rendelkező tagállami állampolgárnak érvényes tartózkodási engedélyt, illetőleg az eziránti kérelem benyújtását tanúsító igazolást;

3. a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal (FM hivatal) igazolását arról, hogy a tulajdonszerzést megelőző három évben saját nevében, saját kockázatára folyamatosan mezőgazdasági tevékenységet folytatott Magyarországon .

A megyei földművelésügyi hivatal az igazolását környezettanulmány alapján állítja ki, és a mezőgazdasági tevékenység folytatását vizsgálja. A tagállami állampolgárnak meg kell kapnia az igazolást, ha a tagállami állampolgárnak

1. a tulajdonszerzést megelőző mindhárom évben mezőgazdasági tevékenységből volt bevétele, és ezt az adóhatóság igazolásával bizonyítja,

2. a három év alatt azért nem volt bevétele, mert mezőgazdasági célú beruházása (pl. ültetvénytelepítés) még nem hasznosult, és a beruházás megtörténtét bizonyítja .

A tagállami állampolgárnak teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt nyilatkozatot kell tennie a következőkről:

1. Magyarországon önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként letelepszik;

2. kötelezi magát, hogy a termőföldet más célra nem hasznosítja a mezőgazdasági termeléshez szükséges lakó- és gazdasági épületek létesítésén kívül, továbbá hogy a termőföld használatát másnak csak olyan mértékben engedi át, hogy az ebből származó bevétele nem haladja meg a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele 25%-át .

A termőföld tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemhez a tagállami állampolgárnak mellékelni kell az imént felsorolt igazolásokat és nyilatkozatokat. A tulajdonjog bejegyzéséről szóló határozatot és a bejegyzés alapját képező okirat másolatát a földhivatal megküldi a termőföld fekvése szerinti illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak .

Az EU-állampolgárok tulajdonszerzésének ellenőrzése

A meghatározott feltételek betartását a helyi birtokhasznosítási bizottság, ennek hiányában a települési önkormányzat jegyzője és a földhivatal bevonásával a termőföld fekvése szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal ellenőrizheti. A megyei földművelésügyi hivatal megkeresheti adatszolgáltatás kérése céljából a termőfölddel összefüggő nyilvántartásokat vezető hatóságokat, és az adóhatóságot.

Ha a megyei földművelésügyi hivatal az ellenőrzés során az összes körülmény alapos mérlegelése alapján megállapítja, hogy a tulajdonos

1. nem tartotta be az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként történő letelepedésére, a termőföldet hasznosítására és használatának átengedésére vonatkozó kötelezettségeket ,

2. vállalkozói igazolvány iránti kérelmét elutasították, vagy az egyéni vállalkozói tevékenysége gyakorlásának joga, vagy az önfoglalkoztatói minősége megszűnt,

3. jogszerű és folyamatos Magyarországon való tartózkodása bármely okból megszűnt,

a tulajdonost írásban felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására, ennek eredménytelensége esetében bírságot szab ki, amely a termőföld szerzéskori aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő összeg .

Amíg a bírságolásra okot adó körülmény fennáll, a tulajdonosra a tagállami állampolgárnak nem minősülő külföldi magánszemélyre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni, vagyis nem vásárolhat több termőföldet sem Magyarországon .

Külföldi jogi személyek tulajdonszerzése

Az EU tagállamokban bejegyzett külföldi jogi személy nem szerezheti meg magyarországi termőföld tulajdonjogát. Önálló ingatlanként (földrészletként) legfeljebb 6000 négyzetméter területtel kialakított tanyát vásárolhatnak (a 7/1996. (I. 18.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint).