2010. április 19., hétfő

Illeték: bejelentés, befizetés, büntetés

Az illeték összegéről és befizetésének mikéntjéről az adásvételi szerződést jegyző ügyvédnek vagy közjegyzőnek kell tájékoztatnia az ügyfeleket. Technikai tudnivalók az illeték világából.
Ingatlan szerzésének bejelentése
Az illetékes földhivatalhoz kell bejelenteni az ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését és megszűnését. Ezt a bejelentést az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelemmel együtt kell benyújtani az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a bejelentéshez csatolni kell a szerződést is. A bejelentést a vagyonszerzőnek kell benyújtania, a szerződés megkötésétől számítva 30 napon belül.
Az iratokat a földhivatal nyolc napon belül továbbítja az illetékhivatalhoz. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követően az illetékhivatal megkapja a tulajdonjog vagy vagyoni értékű jog bejegyzéséről, törléséről szóló, netán a bejegyzési kérelmet elutasító földhivatali határozatot is. Ez az eljárás független attól, hogy a vagyonszerzés illetékköteles vagy illetékmentes.
Az illetékalap - a forgalmi érték - meghatározása
A visszterhes vagyonátruházási illeték összegét az illetékalap és az illetékmérték szorzataként határozzák meg.
Az illetékalap főszabály szerint az a forgalmi érték, amelyet az illeték fizetésére kötelezett fél bejelentett vagy - amennyiben ezt az illetékhivatal nem fogadja el reális értékként - az illetékhivatal megállapított. Az illetékhivatal a bejelentett forgalmi értéket csak akkor nem bírálhatja felül, ha azt ítélet állapította meg. A forgalmi érték (az illetékalap) mindig pénzben kifejezhető érték, és azt az összeget jelenti, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában - a vagyontárgyat terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző javára az elidegenítéskor megszűnő bérleti jog figyelembevétele nélkül - árként általában elérhető (tehát a forgalmi értékből nem kell levonni az esetleges terheket).
Az idegen állam pénznemében megjelölt értéket az illetékkötelezettség keletkezésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámolni.
Egyes esetekben az illetékalap nem a forgalmi értékkel egyezik meg:
- ingatlanok tulajdonjogának cseréje esetén az illeték alapja a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke, de lakástulajdonok egymás közötti cseréje esetén az elcserélt ingatlanok - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete lesz az illeték alapja.
- tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzés esetén az illeték alapja a megszerzett vagyon forgalmi értéke.
A témáról még részletesebben erre a szövegrészre kattintva olvashat.