2010. december 10., péntek

35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonos illetékkedvezményére vonatkozó szabályok


Az APEH honlapján megjelent a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonos illetékkedvezményére vonatkozó szabályok.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 26. § (6) bekezdése az egyébként fizetendő illeték 50 százalékáig terjedő, de legfeljebb 40 000 forint illetékkedvezményt biztosít az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának, tulajdoni hányadának megszerzésekor, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja meg – áll az APEH honlapján. A 8 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű lakás meghatározott tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

Az Itv. 26. § (9) bekezdése meghatározza, hogy a 26. § (6) bekezdésének alkalmazásában első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50 százalékot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga.

A kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el. Amennyiben a nagykorúság elérése előtt elidegenített lakástulajdon megszerzésekor alkalmazásra került az említett illetékkedvezmény, akkor azt ismételten nem lehet igénybe venni.

A kedvezmény igénybevételéről, valamint a kedvezményre jogosító feltételek fennállásáról a szerző félnek az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia.

A 2010. november 19. napján kihirdetett módosító törvény (az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény) 130. § (3) bekezdése kiegészítette az Itv. 26. §-át a (15) bekezdéssel. A kiegészítés értelmében a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség keletkezésekor 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának, tulajdoni hányadának megszerzése esetén az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmére – a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb az esedékességtől számított 12 hónapra – az illetéktartozásra havonként egyenlő részletekben teljesítendő részletfizetést engedélyez. Ha a vagyonszerző az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben válik esedékessé. Ekkor az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Az új rendelkezéseket a 2011. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni.

A 35. életévét be nem töltött vagyonszerző a részletfizetési kérelmét eljárási illetékfizetési kötelezettség nélkül előterjesztheti külön beadványban (vagy célszerű akár már jeleznie az adásvételi szerződésben), továbbá nyilatkozhat is erről az adóhatóság által rendszeresített, az ingatlan vagyonszerzés bejelentésére szolgáló ’B400-as adatlapon – olvasható az APEH honlapon.